Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych

Projektowanie sieci

Dobierzemy technologię, zaprojektujemy, uzgodnimy i przygotujemy pełną dokumentację do budowy Twojej sieci.

Projektujemy zarówno sieci telekomunikacyjne jak również niskoprądowe instalacje wewnątrzbudynkowe. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji zadań w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz uprawnienia do dostępu oraz przetwarzania informacji niejawnych.

 • PB
 • PW
 • PFU
 • MDCP
 • WT
 • POR
 • STWIORB
 • NK
 • Koncepcja techniczna
 • FTTH
 • Mikrokanalizacja
 • GPON
 • OPZ
 • SIWZ
 • Operat wodnoprawny
 • Dzierżawa kanalizacji
 • APPIT

Szczegółowy zakres usług

 • Koncepcja techniczna, Studium uwarunkowań, Program funkcjonalno-użytkowy
 • Dokumentacja projektowa i kosztorysowa
 • Dokumentacja towarzysząca (warunki techniczne, ocena oddziaływania na środowisko, projekty organizacji ruchu)
 • Dzierżawa i projektowanie w kanalizacji istniejącej
 • Dostęp do nieruchomości i budynków, negocjacje, zawieranie umów
 • Przetwarzanie informacji niejawnych o statusie zastrzeżone
 • APPIT – symulacja kosztów budowy sieci FTTH na dowolnym obszarze

Proces opracowywania projektu

1.
Koncepcja (PFU)

Określamy zakres rzeczowy, szanse i zagrożenia związane z realizacją dostępnych rozwiązań. Na tym etapie wiemy: gdzie, w jakiej technologii, na kiedy i na jakich warunkach.
Jeśli inwestycja ma być realizowana w trybie “zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o PZP, opracowujemy Program funkcjonalno-użytkowy.

2.
Projektowanie rozwiązań

Na mapach do celów projektowych, na podstawie warunków technicznych i wizji w terenie, projektowana jest lokalizacja sieci. Określamy trasę, parametry urządzeń, ich funkcje oraz sposób nawiązania do istniejących obiektów.

3.
Uzgodnienia formalno-prawne

Projekt lokalizacji sieci podlega weryfikacji pod kątem zgodności z szeregiem ustaw. Pozyskujemy m.in.: decyzje drogowe, opinie koordynacyjne, pozwolenia konserwatorskie czy odstępstwa od przepisów. Proces uzgadniania jest wieloetapowy a jego skomplikowanie decyduje o czasie trwania etapu projektowego.

4.
Pozyskanie prawa do terenu

Podstawą do budowy infrastruktury na obcej nieruchomości jest uzyskanie tzw. prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskujemy je przez decyzje administracyjne, umowy lub ustanowienie służebności. W sytuacjach problemowych istnieje możliwość skorzystania z przywilejów nadanych w ustawach.

5.
Dokumentacja projektowa

Na pełną dokumentację projektową składa się kilka opracowań: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót i Kosztorys, Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB).

6.
Zgłoszenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę

Zakończeniem etapu projektowania jest Zgłoszenie budowy lub uzyskanie Pozwolenia na budowę. Z tego obowiązku zwolniona jest budowa przyłączy. W obu przypadkach Inwestor musi oświadczyć, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami.

APPIT

W naszej pracy wykorzystujemy również autorski system przetwarzania komputerowego wspierający proces projektowania – tzw. APPIT.

Jest to system IT przetwarzający dane typu GIS w celu:

 • wyznaczenia wskaźników wspierających podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących budowy dostępowych sieci telekomunikacyjnych na danym obszarze,
 • wspierania procesu projektowania telekomunikacyjnego poprzez optymalizację przebiegu tras oraz ilości i miejsca ulokowania węzłów sieci.

Przez dane typu GIS rozumiane jest m. in:

 • rozmieszczenie potencjalnych klientów (tzw. HP, “home premises”),
 • ukształtowanie terenu,
 • rozmieszczenie dróg,
 • rozmieszczenie istniejącej podbudowy słupowej, np. linii energetycznych lub telefonicznych),
 • rozmieszczenie węzłów innych sieci telekomunikacyjnych.

 

Scenariusz wykorzystania produktu

Operator telekomunikacyjny rozważa inwestycję w wysokości kilku mln zł w kilku miejscowościach planując budowę sieci FTTH formie infrastruktury doziemnej lub naziemnej. Do systemu APPIT wprowadzone zostają dane o położeniu punktów adresowych (HP) dostępności dróg oraz podbudowy słupowej. Analiza zostaje przeprowadzona w etapach:

 

Przykładowe projekty

Zaprojektowanie sieci FTTH w ramach POIG 8.4. dla Echo

Z firmą Echo z Choszczna współpracujemy na wielu polach. W ramach POIG 8.4, w powiatach choszczeńskim i drawskim, zaprojektowaliśmy 145km sieci FTTH z wykorzystaniem mikrokanalizacji. Na terenach miejskich optymalizowaliśmy rozwiązania o szerokie wykorzystanie dzierżawy istniejącej infrastruktury innych operatorów.
Obecnie sieć Echo jest rozbudowywana m.in. w ramach programu POPC – również w oparciu o naszą dokumentację projektową.

Projektowanie połączeń światłowodowych jednostek gminnych Miasta Szczecin

Od kilku lat dla Gminy Miasta Szczecin wykonujemy dokumentację projektową dla wciąż rozbudowywanej sieci połączeń miedzy jednostkami gminnymi.

Projekt przebudowy branży telekomunikacyjnej w węźle drogowym w Stargardzie

Na potrzeby przebudowy dużego węzła komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Stargardzie wykonaliśmy pełną dokumentację przebudowy branży telekomunikacyjnej. Dokumentacja projektowa obejmowała infrastrukturę 5 operatorów w zakresie przebudowy i zabezpieczeń: kanalizacji kablowej, węzła sieci, linii kablowych światłowodowych i miedzianych.

Zaprojektowanie sieci FTTH

W 2017 r. zaprojektowaliśmy blisko 200 km sieci w technologii FTTH, dla 2 846 gospodarstw, w ramach pierwszego konkursu POPC 1.1. na terenie powiatów: choszczeńskiego i drawskiego. Sieci projektowane były w oparciu o przygotowaną przez nas koncepcję konkursową (również pod kątem optymalnego wykorzystania własnej infrastruktury oraz istniejącej kanalizacji innych operatorów). To już druga duża inwestycja zrealizowana dla Echo.

Zaprojektowanie sieci FTTH

Na zlecenie HFC, w roku 2017 zaprojektowaliśmy 77 km sieci w technologii FTTH, dla 1740 gospodarstw, w ramach pierwszego konkursu POPC 1.1. na terenie powiatu gryfickiego. Sieć projektowana była dla firmy Prymas Inwestycje z Rewala. Mamy się czym chwalić, bo pomimo wielu trudności, przy ogromnej determinacji i otwartej współpracy z wszystkimi stronami, prace projektowe zostały zrealizowane w przewidywanym czasie i z niemal 100% zgodnością z koncepcją.

Zobacz inne realizacje