Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Znaczenie ZRID w projektach telekomunikacyjnych

Przy projektowaniu inwestycji liniowych spotkamy się czasem z sytuacją, kiedy w sąsiedztwie budowana lub przebudowywana jest droga. Wtedy najczęściej pada hasło ZRID - czym jest i co warto wiedzieć o tej decyzji w kontekście branży telekomunikacyjnej.

Czym jest ZRID?

ZRID czyli zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Jest to dedykowana, kompleksowa decyzja administracyjna mająca za zadanie uproszczenie procesu przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wprowadzona specustawą drogową w 2003r. – jest pojedynczą decyzją poprzedzającą budowę drogi. Łączy ona wiele procedur administracyjnych.

W praktyce procedurę ZRID stosuje się jedynie przy inwestycjach wychodzących swoim zakresem poza pierwotny zasięg pasa drogowego (działki ewidencyjnej drogi publicznej), czyli dla budowy nowej drogi oraz dla rozbudowy drogi istniejącej. Remont i przebudowa drogi, co do zasady, realizowane są na podstawie zwykłego zgłoszenia budowy.

Projekt branży telekomunikacyjnej w decyzji ZRID

ZRID wydawany jest dla całej inwestycji drogowej – w tym również na budowle, obiekty, urządzenia i instalacje związane z utrzymaniem i obsługą drogi. W przypadku projektowania branży telekomunikacyjnej na potrzeby drogi, dla której będzie uzyskana decyzja ZRID warto zapoznać się z listą obowiązujących załączników. Szczególnie z listą koniecznych opiniowań Projektu Budowlanego.

Specustawa drogowa zwalnia ze stosowania przepisów o planowaniu przestrzennym – czyli np. z obowiązku zapewnienia zgodności z planami miejscowymi czy uzyskania warunków zabudowy. Jednak nie zwalnia np. z uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodnoprawnym czy pozwoleniu konserwatora zabytków.

Przejęcie nieruchomości

Procedurze towarzyszy zajęcie (wywłaszczenie) nieruchomości lub części nieruchomości na rzecz państwa – nieruchomości te stanowić będą nowy pas drogowy. Przejęte części nieruchomości wykazywane są jako nowe działki ewidencyjne, a projekt geodezyjny podziału stanowi załącznik do wniosku o ZRID. Decyzja może też ograniczyć prawo korzystania z nieruchomości sąsiednich – np. w celu wykonania infrastruktury powiązanej i towarzyszącej.

Nowy podział geodezyjny jak i aktualizacja stanu właścicielskiego nieruchomości w EGIB są ujawniane dopiero po uprawomocnieniu się decyzji ZRID i po złożeniu przez geodetę zawiadomienia do właściwej jednostki geodezyjnej. W tym czasie, o zmianie stanu władania, zawiadamia się też właściwy sąd rejonowy – wydział ksiąg wieczystych. Wywłaszczeni właściciele działek mogą występować o ustalenie wysokości odszkodowania.

Procedura

Decyzja ZRID wydawana jest właściwemu zarządcy drogi publicznej. Organem właściwym do wydania decyzji jest, w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich – wojewoda. W przypadku dróg niższej kategorii – starosta. Termin rozstrzygnięcia sprawy wynosi 90 dni.

O wszczęciu postępowania powiadamiani są m.in wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Stanowią oni strony postępowania i jako takim przysługuje im prawo odwołania – stąd decyzja nie może być wykonana przed dniem uzyskania ostateczności.

Wróć do listy wszystkich aktualności